Privatumo politika

Asmens duomenų apsauga

    

     UAB „Capital paskolų brokeris“ yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie UAB „Capital paskolų brokeris“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.

 

I. Pagrindinės sąvokos

 

1.   Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas) pasinaudojus vienu ar keliais kriterijais, tokiais kaip: vardas, pavardė, telefono numeris ir kt.;

2.   Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, saugojimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

3.   Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;

4.   Duomenų subjektas – fizinis asmuo – klientas, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;

5.   Duomenų valdytojas – šios UAB „Capital paskolų brokeris“.

 

II. Asmens duomenys

 

1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

 

UAB „Capital paskolų brokeris“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

·      Jūsų sutikimu;

·      siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį ir (ar) užsakymą.

 

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

UAB „Capital paskolų brokeris“ asmens duomenis tvarko būsto paskolos tarpininkavimo ir atstovavimo, užklausų administravimo bei tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

3. Tvarkomi asmens duomenys

 

UAB „Capital paskolų brokeris“ tvarko šiuos duomenis:

·      su Jūsų sutikimu, automatiniu būdu - užklausų administravimo tikslu:

        ·         vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pateikta užklausa;

 

·      Jūsų sutikimu, tiek automatiniu, tiek neautomatiniu būdu, būsto paskolos tarpininkavimo ir atstovavimo tikslu:

        ·         vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys;

·         gyvenamosios vietos adresas, pilietybė, šeimyninė padėtis, duomenys apie gaunamas pajamas;

·         darbovietė, pareigos, banko sąskaitų numeriai ir informacija apie mokėjimo operacijas;

·         kreditoriai ir įsipareigojimų dydis, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

·        duomenys apie kilnojamąjį / nekilnojamąjį turtą, duomenys apie turto areštą;

 

·      Jūsų sutikimu, tiesioginės rinkodaros tikslu:

        ·        vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gimimo data;

 

·      kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį ir (ar) užsakymą.

 

4. Asmens duomenų saugojimo terminas

 

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. 

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. 

 

5.Asmens duomenų rinkimas



UAB „Capital paskolų brokeris“ asmens duomenis renka tik iš Duomenų subjekto – Jūsų;

Jums davus sutikimą, UAB „Capital paskolų brokeris“ atstovavimo tikslu, papildomus duomenis, kurie reikalingi kreditavimo įstaigoms, gali surenkti iš: VĮ „Regitra“, VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro ir Gyventojų registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra), UAB „Creditinfo Lietuva“ bei kitas institucijų.

 

6. Asmens duomenų teikimas

 

UAB „Capital paskolų brokeris” Jūsų asmens duomenis teikia:

·      Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams: kredito įstaigoms, notarams, draudimo kompanijoms, nekilnojamojo turto vertintojams, nekilnojamojo turto brokeriams;

·      Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;

·      Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo. 

  

III. UAB „Capital paskolų brokeris“ naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

 

UAB „Capital paskolų brokeris“ veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų,  Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

 

1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

 

UAB „Capital paskolų brokeris“ tvarkydamas duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

IV. Tiesioginė rinkodara

 

Jūs turite teisę, bet kada atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Atšaukimui nėra reikalinga motyvacija.

Tiesioginės rinkodaros atšaukimo būdai:

·         Paspausti atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške, arba

parašyti mums elektroninį laišką, el. p. adresu: info@capitalcredit.lt su žinute „Naujienlaiškių nesiųsti“ ar „Naujienlaiškių atsisakau“.

 

V. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

 

Jūs turite teisę:

·      kreiptis į UAB „Capital paskolų brokeris“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Capital paskolų brokeris“  tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinot“ ir „teisė susipažinti“);

·      kreiptis į UAB „Capital paskolų brokeris“ su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);

·      kreiptis į UAB „Capital paskolų brokeris“ su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);

·      kreiptis į UAB „Capital paskolų brokeris“ su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);

·      kreiptis į UAB „Capital paskolų brokeris“ su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);

·     kreiptis į UAB „Capital paskolų brokeris“ su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“);

·      kreiptis į UAB „Capital paskolų brokeris“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Capital paskolų brokeris“ tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).

 

Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į UAB „Capital paskolų brokeris“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 

Raštu, adresu: Konstitucijos pr. 23, Vilnius

El. paštu: info@capitalcredit.lt

Tel. Nr. +370 678 84331